Scroll to top
en bg

Политика на поверителност

 „ИРИС ПАРК ООД“ притежава и управлява този уебсайт http://irispark.bg/. Неразделна част от Общите ни условия е настоящата Политика на поверителност, която обхваща въпросите, които посетители на нашия Уебсайт  биха могли да имат, свързани с предоставянето на информация за личните им данни, начина, по които я обработваме, както и какви права имат те в тази връзка.

 

„ИРИС ПАРК ООД“  събрира, обработва и съхранява лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „Регламент“), който е предназнечен да осигури защитата на данните на физическите лица от всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка, базирано на изрично получено от лицето съгласие при приемане на нашата Политика за поверителност.

 

Идентификация на администратора: „ИРИС ПАРК ООД“

Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1000, район Средец, ул. . „Кузман Шапкарев“ № 1  и адрес на управление: гр.София, п.к.1000, район Средец, ул. . „Кузман Шапкарев“ № 1

ЕИК: 206322647

МОЛ: Асен Лисев, Иван Асенов

Нашия Уебсайт ще публикува всички промени с тази информация, което ще Ви позволи да следите кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

 

Kаква информация събираме?

Ако сте решили да изпратите запиване към нас, личните данни, които трябва да предоставите доброволно, за да Ви отговорим включват:

– Име и фамилия – за индентификация и предоставяне на поисканата от Вас информация;

– Телефонен номер – за необходима кореспондеция, относно поискана от Вас информация;

– Електронен адрес – за необходима кореспонденция, съобразно изпълнието на задълженията ни към Вас, относно направено запитване и поискана информация, като това може да се извърши чрез уведомяването Ви по елекронен адрес, както и обратното;

– При договорни взаимоотношения, с цел изпълнението на договора задължително се изискват следните лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, имейл, телефонен номер.

 

Как събираме и обменяме личната Ви информация?

-Потребителите на Уебсайта попълват форма за контакт в графа „Контакти“, чрез която отговаряме на изпратените запитвания

 

Какви са целите при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Посочената по-горе лична информация се събира, обработва и съхранява от „ИРИС ПАРК ООД“ едиствено с цел обработването на заявките Ви, изпълнение на договорните си задължения, осъществяване на обратна връзка или при желание – изпращане на рекламни съобщения, както и за следните цели:

 • За осъществяване на преддоговорни отношения;
 • За изпълнение на вече възникнали договорни задължения;
 • За неперсонализирана реклама;
 • За персонализирана реклама;
 • За извършване на персонализирана оценка на информация;
 • За маркетингови цели;
 • За ретаргетинг във връзка с целите на маркетинга, ремаркетинга или оптимизацията;
 • За статистически цели;

Разглеждането на нашия Уебсайт или осъществяването на достъп до по-голямата част от съдържанието му не изисква и не Ви задължава да предоставяте лична си информация.

 

Спазваме следните принципи при обработване на Вашата информация?

 • Осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личната Ви информация, както и цялостност и поверителност на обработване
 • Целите на обработване са ограничени
 • Позрачност, законосъобразност и добросъвестност
 • Актуалност и точност на данните
 • Свеждане до минимум на събраните данни

Не събираме и не обработваме лична информация, която касае:

 • Етнически или расов произход
 • Религиозни, политически или философски убеждения
 • Данни за сексуална ориентация, здравословно състояние
 • Биометрични и генетични данни

 

Срок на съхранение на личната Ви информация

Личната Ви информация се съхранява и обработва за срок от 3 години. „ИРИС ПАРК ООД“  полага небходимите грижи, след този срок, да изтрие и унищожи всички лични данни. Вие ще бъдете уведомени, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен съобразно изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ИРИС ПАРК ООД“  или друго.

По силата на приложимото законодателство „ИРИС ПАРК ООД“ съхранява личната Ви информация за съответния предвиден срок

Личните данни, събрани от „ИРИС ПАРК ООД“ се предоставят само на вътрешната оранизация на Дружеството. Не се предоставят не външни лица.

Трансфер на Вашите лични данни към трети държави не се осъществява.

 

Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

При сгрешени или непълни данни, имате право да изискате корекция;

Имате право да поискате унищожаване на архива с личните Ви данни, при наличие на следните основания: събраната Ви лична информация,вече не необходима за определените цели; при оттеглено Ваше съгласие; при незаконосъобразно обработване; при събрани лични данни с оглед предлагане на услуги на информационното обещство; с цел спазването на правото на държава членка или по правото на Съюза, личните данни трябва да бъдат изтрити, като това се прилага спрямо администратора;

Имате право да се откажете от възможността да получавате персонализирани и непорсонализирани реклами;

Имате право по всяко време да отеглите съгласието си за обработка на личната Ви информация, с отделно запитване към нас;

Преносимост на личната информация – право да поискате да прехвърлим личните Ви дании към избран от Вас администратор

Имате право да отеглите съгласието срещу профилиране и автоматизирана обработка на личните Ви данни и профилиране

Имате право на защита по административен или съдебен ред, чрез писмено обжалване до Комисията за защита на личните данни на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, в случай, че правата Ви на данни са били нарушени; 

 

„ИРИС ПАРК ООД“ спазва принципите на националното и Европейското законодателство, във връзка със защитата на личните Ви данни в процеса на тяхната обработка. Нашата цел е да гарантираме високо ниво на сигурност на личната Ви информация, защита срещу нерегламентирана обработка, повреждане или унищожаване, прилагайки съвкупност от технически, организационни и правни мерки.